ความเกี่ยวข้อง

 

ความเป็นมาของงานสื่อสารองค์กร
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ.2518 เป็นช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งมีข่าวลือต่าง ๆ มากมายทั้งในแง่บวก และแง่ลบ ทำให้มีผลกระทบต่อภาพพจน์ ของ มหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ ข่าวสารชี้แจงข้อเท็จจริง และทำความเข้าใจ กับบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพี่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยช่วงแรกเรียกว่า "หน่วยประชาสัมพันธ์" ต่อมาเรียกว่า "งานประชาสัมพันธ์" ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า "งานสื่อสารองค์กร" สังกัดอยู่ในกองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

นโยบายประชาสัมพันธ์
นโยบายการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ได้กำหนดไว้ 4 ประการ คือ 
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเสนอผลงานและชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้แพร่หลายแก่สาธารณชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฎแก่สาธารณชน
3. เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับ ประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านประชาสัมพันธ์และติดต่อสอบถามสำหรับหน่วยงาน และบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานสื่อสารองค์กร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป
4. เป็นศูนย์กลางประสานงานและการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ สำหรับหน่วยงานหรือองค์กร และบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
6. เผยแพร่ข่าวสารความก้าวหน้าด้านวิชาการและการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม
7. รับผิดชอบด้านการบันทึกภาพกิจกรรมและงานพิธีสำคัญๆ เพื่อใช้ประโยชน์ดังนี้ คือ
      7.1 เก็บภาพต่างๆ ไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์
      7.2 นำภาพดังกล่าวเผยแพร่ในช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
      7.3 ส่งภาพข่าวให้สื่อมวลชนเผยแพร่
8. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เช่น จุลสารธรรมศาสตร์ หนังสือในโอกาสพิธีสำคัญของมหาวิทยาลัย สูจิบัตร ส.ค.ส. ไดอารี่ ป้ายผ้า คัตเอ้าท์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ 
9. จัดทำสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น วิดีโอ สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ การจัดรายการเสียงตามสาย ฯลฯ
10. จัดแถลงข่าวในวาระโอกาสต่างๆ
11. ดำเนินกิจกรรมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย อาทิ 
      11.1 จัดกิจกรรมในวาระโอกาสครบรอบปีที่สำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย
      11.2 จัดทำหนังสือวาระโอกาสสำคัญของมหาวิทยาลัย 
12. รับผิดชอบอัพเดทข่าว Website มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมายภายในมหาวิทยาลัย
   - ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง
   - นักศึกษา
2. กลุ่มเป้าหมายภายนอกมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น
   2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก
      - ประชาชนทั่วไป อาทิ ผู้ปกครอง นักเรียน ม.5-6 นักศึกษาสถาบันอื่นๆ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      - สื่อมวลชนทุกประเภท (หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร สำนักข่าว)
      - ศิษย์เก่า
   2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง
      - หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
      - องค์กรระหว่างประเทศ