ประชาสัมพันธ์ข่าวสารประมวลกิจกรรมภาพปฏิทินกิจกรรมข่าวหนังสือพิมพ์แนะนำหน่วยงานติดต่อ

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ข่าว PR.NEWS

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยของแต่ละคณะ/สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552


                           
          

เวลา

คณะ/สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย

สถานที่

8.00-11.00 น.

คณะนิติศาสตร์

หอประชุมใหญ่

13.30-16.30 น.

คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

หอประชุมใหญ่

8.30-11.00 น.

คณะรัฐศาสตร์

หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก)

15.00 น.เป็นต้นไป

คณะเศรษฐศาสตร์

ห้อง ศ.101, ห้อง 80 ปี อ.ป๋วย ,ศ.204-209,
ศ.303-304  คณะเศรษฐศาสตร์  มธ. ท่าพระจันทร์

13.30-17.30 น.

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก)

11.00-13.30 น.

คณะศิลปศาสตร์

หอประชุมใหญ่

11.00-13.30 น.

คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก)

9.00-12.00 น.

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มธ.ศูนย์รังสิต

8.30-16.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้อง S -106 อาคารบรรยายรวม 5 มธ.ศูนย์รังสิต

8.30 น. เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ห้อง SC 1002 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ 
มธ. ศูนย์รังสิต

9.00-12.00 น.

คณะแพทยศาสตร์

ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร  คณะแพทยศาสตร์
มธ. ศูนย์รังสิต

9.00-12.00 น.

คณะสหเวชศาสตร์

ห้องบรรยาย 251 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต

9.00-12.00 น.

คณะสหเวชศาสตร์

ห้องบรรยาย 251 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต

8.30-12.00 น.
และ
13.00-16.00 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์

ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ

ห้อง 256 ชั้น 2 อาคารส่วนต่อขยาย มธ. ศูนย์รังสิต

13.00-17.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์

ห้อง 248 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ 
มธ. ศูนย์รังสิต

9.00-12.00 น.

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ห้องนาฏศิลป์ไทย ชั้น 4 อาคารที่ทำการคณะศิลปกรรมศาสตร์
มธ.ศูนย์รังสิต

8.30-12.00 น.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง

ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และผังเมือง  มธ. ศูนย์รังสิต

15.00-17.00 น.

สถาบันภาษา

ห้องประชุม ชั้น 7 ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ
มธ.ท่าพระจันทร์

9.00-12.00 น. และ
13.30-16.00 น.

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร

ห้องโครงการปริญญาโทชนบทศึกษา และการพัฒนา
ตึกสำนักหอสมุดเดิม  ชั้น 3  มธ.ท่าพระจันทร์

9.00-16.00 น.

วิทยาลัยนวัตกรรม

ห้อง CITU 513 ชั้น 5 และห้อง CITU 412 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 3 วิทยาลัยนวัตกรรม  มธ.ท่าพระจันทร์

16.30-19.30 น.

วิทยาลัยสหวิทยาการ

หอประชุมใหญ่

           
           

หมายเหตุ  :  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  กำหนดซ้อมย่อยให้แก่บัณฑิตและ             
มหาบัณฑิต ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2552  เวลา 10.00 - 12.30 น.
ณ ห้องบรรยาย 501-502 อาคารสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มธ. ศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552


      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552 ภาคเช้า เวลา 11.30 น. และภาคบ่าย เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันพิธี
วันซ้อมใหญ่ (ณ หอประชุมใหญ่)
วันซ้อมรวม (ณ หอประชุมใหญ่)
วันซ้อมย่อยคณะ (ตามที่คณะกำหนด)
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กำหนดจัดเสวนา และกิจกรรมทางวิชาการ เรื่อง
“มองเกาหลี: การเมือง การศึกษาและวัฒนธรรม”
ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องสัมมนา 3 อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


      สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดเสวนาและกิจกรรมทางวิชาการ เรื่อง “มองเกาหลี: การเมือง การศึกษาและวัฒนธรรม” ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของเกาหลี ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติ และสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างคนไทยกับเกาหลี ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือ ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3 อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

      
ผู้สนใจสำรองที่นั่งภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2552 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-5000-3 หรือ www.asia.tu.ac.th            

                                           คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2552 เรื่อง
“การบริหารโลกาภิวัตน์ : ประสบการณ์ของภาคอุตสาหกรรมไทย”
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมศรีบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์


      คณะเศรษฐศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2552 ครั้งที่ 32 เรื่อง “การบริหารโลกาภิวัตน์ : ประสบการณ์ของภาคอุตสาหกรรมไทย” เนื่องในวาระพิเศษครบรอบ 60 ปีคณะเศรษฐศาสตร์ ทางคณะฯได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มาแสดงปาฐกถานำการสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตน์” ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 8.30-17.00 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ โทร. 02-696-5979

ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับจองเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาพิเศษ
ชมตัวอย่างได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552


      ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี กองแผนงาน เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร มธ. สามารถสั่งจองเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาพิเศษ 2 รุ่นคือ
      1. Notebook : LENOVO Thinkpad SL400 ราคา 24,000 บาท ผ่อนชำระ 0% 4 เดือน
      2. PC: LENOVO Thinkcentre M58e ราคา 23,500 บาท

      ผ่อนชำระบัตรเครดิตทุกประเภท ทั้ง 2 รุ่น ชำระด้วยเงินสดลดทันที 3% สามารถชมตัวอย่างและสั่งจองได้ที่กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มธ.ศูนย์รังสิต
 
      สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 02-564-2915 และบริษัท เพ็นทินั่ม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอ็คเซ็สโซรี่ โทร 02-564-2545 หรือทางเว็บไซต์ www.tu.ac.th/org/ofrector/planning/download/

               
 

 

กลับหน้าหลัก | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป