ประชาสัมพันธ์ข่าวสารประมวลกิจกรรมภาพปฏิทินกิจกรรมข่าวหนังสือพิมพ์แนะนำหน่วยงานติดต่อ

 

 

ประชาสัมพันธ์ข่าว PR.NEWS

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2551


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2552 ทาง www.reg.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2551 ในคณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งกำหนดเปิดให้สมัครและสอบข้อเขียนได้ถึง 2 คณะ โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในโรงเรียน หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร และอุทัยธานี

ผู้สนใจ สามารถสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reg.tu.ac.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมวดบริการการศึกษา งานบริหารศูนย์ลำปาง โทรศัพท์ 0-5426-8703, 0-5426-8810

โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ  วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
จัดแนะนำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ
และเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2552


โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแนะนำหลักสูตรปริญญาเอก  สาขาสหวิทยาการ  วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2551  เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมประภาศน์  อวยชัย ชั้น 4  ตึกอเนกประสงค์  1  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

            นอกจากนี้ โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2552  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 – 22 ธันวาคม 2551 ผ่าน www.reg.tu.ac.th  โดยกำหนดรับสมัครนักศึกษาประมาณ 15 คน และจัดการเรียนการสอนภาคกลางวัน  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

            ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งในการร่วมฟังการแนะนำหลักสูตรปริญญาเอก  สาขาสหวิทยาการ  ได้ที่ 02-613-2845 , 02-623-5415 หรือทาง E-mail: in_sciences@yahoo.com  และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ได้ที่ 02-613-2845, 02-623-5415

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุน
โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย
กับมหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซียและประเทศอินเดีย
ประจำปีงบประมาณ 2551


            สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและได้งบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย กับมหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซียและประเทศอินเดีย  ประจำปีงบประมาณ  2551  จำนวน 12 คน  ตามรายชื่อดังนี้

                      1. นายวิทยาศักดิ์              ผงผ่าน             คณะศิลปศาสตร์
                      2. นางสาวอรุณวรรณ         ร้อยจันทร์          คณะศิลปศาสตร์
                      3. นางสาวอารียา             วรนุชกุล            คณะศิลปศาสตร์
                      4. นางสาวกรลดา             เกิดสุข              คณะศิลปศาสตร์
                      5. นางสาวสุรวดี               แทนโชติ           คณะศิลปศาสตร์
                      6. นางสาวหยาดพิรุณ         ปลอดทอง         คณะศิลปศาสตร์
                      7. นางสาวภิรดี                 สาระบุญ           คณะศิลปศาสตร์
                      8. นางสาวศุภรณี              สุขยานุดิษฐ์       คณะศิลปศาสตร์
                      9. นางสาวธารินี               ผ่องศรี              คณะศิลปศาสตร์
                      10.นางสาวศิริลักษณ์         ประภาศิริ           คณะศิลปศาสตร์
                      11.นางสาวศิรินทิพย์          แสงโสมวงศ์       คณะศิลปศาสตร์
                      12.นางสาวเกสรา             โกไศยกานนท์     คณะศิลปศาสตร์

            นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ  2552  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  ตึกโดม ชั้น2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ท่าพระจันทร์  โทรศัพท์  02-613-3022 , 02-613-3024

 

 

กลับหน้าหลัก | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป